Voorwaarden

 

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JUST4SAFETY

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden” wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:

1. Just4safety  gevestigd te Tiel, kantoorhoudende te (4007SX) Tiel, aan de Duifkruid 16 , alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht / op verzoek van wieJust4safety producten levert en / of diensten verricht, dan wel met wie Just4safety een andersoortige overeenkomst aangaat of met wie Jut4safety in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Just4safety en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

4. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, testapparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Just4safety, die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

5. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook die Just4safety voor of ten behoeve van Wederpartij verricht;

6. Order: iedere opdracht van Wederpartij in welke vorm dan ook.

 Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedin­gen en Overeenkomsten waarbij Just4safety partij is, waaronder die waarbij zij goederen en/of diensten van welke aard ook aan Wederpartij levert, aanbiedingen en acceptaties daarvan daaronder begrepen, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; laatstgenoemde voorwaarden zijn slechts toepasselijk indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Just4safety zijn aanvaard.

3. De Wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten, al dan niet voortvloeiende uit de eerste rechts­verhouding, met Just4safety.

4. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door  Just4safety worden aanvaard en vervolgens schriftelijk worden vastgelegd. Afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

1. De door Just4safety uitgebrachte offertes zijn voor zowel Just4safety als Wederpartij geheel vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door de Wederpartij. De geldigheid van een offerte is 30 dagen, tenzij anders vermeld.

2.  Just4safety kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de Wederpartij had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij  Just4safety binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen.

4. Ten opzichte van de Wederpartij strekt het schriftelijke aanbod of de orderbevestiging van Just4safety tot volledig bewijs van de inhoud van de Overeenkomst, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs.

 Artikel 4. Ontbinding en opschorting

1. Just4safety is bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Just4safety omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplich­tingen zal (kunnen) voldoen;

- indien Just4safety de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zeker­heid te stellen voor nakoming en deze zekerheidstelling uitblijft dan wel onvol­doende is;

- indien de Wederpartij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de onderhavige Voorwaarden niet stipt nakomt.

2. In de genoemde gevallen is Just4safety tevens bevoegd de verdere uitvoering harerzijds van de Overeenkomst op te schorten. Zowel bij ontbinding als bij opschorting ontstaat voor de Wederpartij geen recht op restitutie van eventueel betaalde gelden of vergoeding van even­tuele andere reeds verrichte tegenprestaties.

3. In de in lid 1 genoemde gevallen zijn de vorderingen van  Just4safety op de Wederpartij direct en ineens opeisbaar.

4. Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd alle andere rechten en vorderingen.

5. Indien overmacht de uitvoering van de Overeenkomst vertraagt of verhindert, is Just4safety bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit Wederpartij enig recht geeft op schadevergoeding. 

Artikel 5. Prijzen en Betaling

1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheids­wege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

2. Alle aan Just4safety door toeleveranciers in rekening gebrachte prijsverhogingen worden zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij doorberekend.

3. Alle facturen zullen door Wederpartij worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Wederpartij de gehele som binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen door middel van een wettig Nederlands betaalmiddel aan Just4safety.  Betaling geschiedt voor het overige zonder aftrek, schuldvergelijking, verrekening of opschorting, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat Wederpartij een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is de Wederpartij de wettelijke rente, in de zin van artikel 119a, Boek 6, Burgerlijk Wetboek, verschuldigd over het nog openstaande (gedeelte van) factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Indien Wederpartij nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval Wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerech­telijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuit­oefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.

5. Indien de kredietwaardigheid van Wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan Just4safety nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.

6. Just4safety heeft het recht het bestelde product niet te leveren wanneer blijkt dat het vermelde bedrag niet juist is.

7. Indien de klant niet aan het betalingstermijn voldoet, ontvangt de klant een kosten regeling. Bij de 1e herinnering ontvangt de klant een factuur met 40 euro aan kosten. De 2e herinnering bedraagt 75 euro. Wanneer de klant de kosten niet kan of wil voldoen zal Just4safety de factuur afwikkeling overdragen aan het incasso bureau.

 Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Just4safety, totdat alle bedragen die Wederpartij ter zake verschuldigd is, alsmede de bedragen bedoeld in het vierde lid van het voorgaande artikel waaronder uitdrukkelijk begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Just4safety zijn voldaan.

 Artikel 7. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Wederpartij of van een door Wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 Artikel 8. Leveringstermijnen en verzending

Alle artikelen worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling aangeboden bij TNT post dan wel een andere vervoerder.
 Mocht om een of andere reden aanbieding bij TNT of andere vervoerder binnen 7 werkdagen niet mogelijk zijn, dan nemen we per e-mail contact met u op.
 TNT en of andere vervoerder bezorgt in de regel binnen 2 dagen, mits het afleveradres binnen Nederland is.
 Onze producten zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat
 een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.
Just4safety is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden, verlies of beschadiging door TNT post of de andere vervoerder.
Just4safety tracht de webshop zo goed mogelijk bij te houden. Het kan echter voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is.
 In dit geval nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Alle door Just4safety genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan  Just4safety bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Just4safety  niet in verzuim. Just4safety  is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Just4safety en Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd al een grond tot ontbinding van de Overeenkomst voor beide partijen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, 11 en 13.

Voor verzending van de producten brengt Just4safety portokosten  in rekening. De verzendkosten (binnen Nederland) zijn beschreven op deze website

Artikel 9. Klachten

1. Op Wederpartij rust de verplichting om geleverde zaken direct na ontvangst te controleren. Eventuele onvolkomenheden dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld bij Just4safety. Niet-tijdige melding ontslaat Just4safety van verplichtingen tot herstel c.q. vervanging.

2.De wederpartij heeft tot 7 dagen de tijd om het product retour te zenden aan Just4safety bij niet tevredenheid. Wederpartij neemt na ontvangst van product contact op met Just4safety via verkoop@just4safety.nl


3. Klachten over door  Just4safety geleverde diensten en het functioneren of onvolkomenheden van geleverde zaken welke eerst tijdens het gebruik naar voren komen, worden door  Just4safety  slechts in behandeling genomen indien de Wederpartij hiervan direct na ontdekking c.q. nadat hij de onvolkomenheden had behoren te ontdekken, kennis geeft aan Just4safety.

 

  Artikel 10. Aansprakelijkheid Just4safety

1.  Just4safety aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2. Indien de Wederpartij stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare tekort­koming aan de zijde van Just4safety, dient de Wederpartij zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid aan te tonen. De totale aansprakelijkheid van Just4safety wegens toereken­bare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (zulks exclusief. BTW), of indien het een duurovereenkomst betreft tot maximaal het bedrag van de voor dat deel van de Overeenkomst bedongen prijs (zulks exclusief BTW).

Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief. BTW) bedongen voor één jaar.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Just4safety aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Wederpartij de Overeenkomst heeft ontbonden;

- de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;

- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze Voorwaarden.

4. Een tekortkoming kan slechts aan  Just4safety worden toegerekend indien haar enige schuld treft.

5. Just4safety aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de schade zijn oorzaak vindt in het niet nakomen door de Wederpartij van de in de Overeenkomst en/of in de onderhavige Voorwaarden gestelde regels of gegeven aanwijzingen van Just4safety, of indien er anderszins sprake is van eigen schuld.

6. Just4safety aanvaardt geen aansprakelijkheid en is niet gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van verlies en/of diefstal van zaken.

7. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de verplichting tot vergoeding van directe schade van Just4safety beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (zulks exclusief. BTW), of indien het een duurovereenkomst betreft tot maximaal het bedrag van de voor dat deel van de Overeen­komst bedongen prijs (zulks exclusief. BTW) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

8. Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

9. De in dit artikel voorkomende bepalingen tot beperking van de aansprakelijkheid en vergoe­dingsverplichting gelden niet bij schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Just4safety.

10. Maximumbedragen komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld van Just4safety

11. De aansprakelijkheid van Just4safety wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij  Just4safety onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Just4safety ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd moge­lijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Just4safety in staat is adequaat te reageren.

12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Just4safety meldt.

13. Wederpartij vrijwaart Just4safety voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijk­heid als gevolg van een gebrek in een product dat door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Just4safety geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken.

14. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 

Artikel 11 . Overmacht

1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhin­derd is als gevolg van overmacht en derhalve niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan een niet-toereken­bare tekortkoming van toeleveranciers van Just4safety.

2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolgde de Overeenkomst is gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid Wederpartij

1. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door of (mede) een gevolg is van haar gedragingen in strijd met de in de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden opgelegde verplichtingen en verboden en/of de door  Just4safety gegeven aanwijzingen.

2. De Wederpartij vrijwaart Just4safety voor alle aanspraken van derden betreffende deze schade.

  

Artikel 13 . Beëindiging

1. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekort­koming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

2. Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen Partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3. Just4safety kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard, indien ten aanzien van Wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Just4safety zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4. Indien Wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Just4safety ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Just4safety vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6: 247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.

2. Geschillen worden beslecht door de naar normale regelen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht bevoegde rechter.

 Artikel 15. Acceptatie algemene voorwaarden


Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.Just4safety heeft het recht de algemene voorwaarden na verloop van tijd
 te wijzigen.

Artikel 16. Copyright


Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht.  Het is niet toegestaan om informatie van deze website zonder voorafgaande  schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm
dan ook. De illustraties/ontwerpen zijn eigendom van Just4safety

 

Artikel 17. Privacy


Just4safety vindt het heel belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Just4safety gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging
van de bestelling

 

Artikel 18. Slotbepalingen

1. Indien één of meer artikelen van deze overeenkomst ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze overeenkomst niet aangetast.

2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de overeenkomst voort te duren, blijven na het einde van deze overeenkomst bestaan.

3. Het is Just4safety toegestaan de in enige Overeenkomst met Wederpartij omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van  Just4safety worden overgedragen, dient  Just4safety de Wederpartij hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen en heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden. Just4safety  is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

4. Indien Just4safety op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschorting -, ontbinding- en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Just4safety niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat het zijn bedoelde recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

5. Het is partijen niet toegestaan de Overeenkomst of rechten en/of verplichtingen uit de Overeen­komst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij(en) bij de Overeenkomst.

6. Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe. In deze Voorwaarden is een rubricering per artikel uitsluitend ter identificatie aangebracht. Deze dient bij de interpretatie zo nodig buiten beschouwing te blijven.